top of page

IAHSP® קוד אתי בינלאומי

עודכן בתאריך: 17/10/2022

הקדמה- הקוד האתי אומץ על ידי IAHSP® כדי להגן על הציבור, חברי הפרק האזורי של IAHSP® והסטנדרטים המקצועיים הבינלאומיים של IAHSP®. חברי ה-IAHSP® Regional Chapters נדרשים לנהל את עסקיהם בצורה מקצועית ואתית שתזכה לכבוד של לקוחות, כל ה-Home Stagers שעברו הכשרה מקצועית ואחרים בקהילה.  באחריותו של כל חבר ב-IAHSP® International לציית לקוד האתי כפי שמוגדר להלן.

 

מקצועיות

 • חברים צריכים להיות כנים ואמיתיים בכל תקשורת מקצועית.

 • חברים לא ייקחו על עצמם כל אחריות מקצועית אלא אם כן הם מוסמכים ומוכנים לבצע את עבודתם בצורה מוכשרת.

 • חברים לא יוזלו את דמי התחרות שלהם עם עמית חבר פרק.

 • החברים לא יתערבו בקשר עסקי קיים בין לקוח לכל חבר פרק אחר.

הכללות וגיוון:

IAHSP® מקבל בברכה את כל המשתתפים ללא קשר לגזע, נטייה מינית, רקע, השתייכות פוליטית ו/או גיל. אין להפלות חברים או להתייחס אליהם בצורה שונה על סמך גורמים אלו.  אנו מעודדים חברים מרקע מיעוטים להצטרף לקואליציית SIDC – Staging Industry Diversity Coalition – כדי לקבל מידע על יוזמות SIDC שלנו._cc781c900 -3194-bb3b-136bad5cf58d_

חופש הביטוי: 

IAHSP® אינו מאשר או תומך במעשי אלימות או התפרעות כסוג של הפגנה. IAHSP® אכן תומכת בהפגנות שלווה שבהן אנשים מביעים את זכויות התיקון הראשון שלהם לחופש הביטוי.  אנו תומכים בכל החברים ללא קשר לאמונותיהם הפוליטיות, הדתיות או הכלכליות ולא נתמוך בהגבלת הדיבור לכל חברים שיש להם דעות מנוגדות לדעה הרווחת. אף חבר לא ישתוק על דעותיו, שיובאו בחופשיות, ו-IAHSP® אינו תומך בצנזורה של אנשים.

מדיה חברתית:

אם חבר ממוקד, משתיק, מציק או מותקף מילולית או פיזית בשל דעותיו, IAHSP® תפעל במהירות כדי לתווך את המצב, שעלול לגרום בסופו של דבר להרחקת המסית מחברות העמותה שלנו, או ליזום פקודות הפסקה ודחיקה כלפי העבריין. חופש הביטוי וחופש הביטוי הם זכויות חוקתיות של כל האמריקנים ו-IAHSP® אינו דורש ואינו תומך ברעיון שכל האנשים חייבים להסכים באופן אוניברסלי בנושאים פוליטיים או כלכליים, ולא לתייג אף אחד כגזעני, מוטה או כל מינוח גנאי אחר._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ דעות המובעות על ידי חברים, חברי מועצת המנהלים ו/או חברי מועצת המנהלים הבינלאומיים של IAHSP® הן דעות אישיות משלהם ואינן מייצגות בהכרח את דעות האגודה. IAHSP® אינה אחראית לתוכן שמתפרסם על ידי החברים שלנו בפרופילים האישיים שלהם.

 

 

יושרה

 • חברים לא יתמכו או יציגו מצג שווא של אדם הידוע כלא כשיר.

 • חברים לא יבקשו, יעודדו או יתמכו בכל הפרה של מקצועיות או כל מדיניות IAHSP® בקרב עמיתיהם.

 • חברים לא יעסקו בכל צורה של פעילויות קידום מכירות מטעות או פרסום כוזב.

 • חברים לא יגרמו לפגיעה בשמו הטוב של חבר אחר.

 

קניין רוחני

 • החברים ישתמשו בתמונות למטרות שיווקיות ומומלץ לקבל אישור בכתב מבעל הבית ו/או הצלם המקצועי, ו/או IAHSP® אם התמונות הגיעו מאתר IAHSP®.  

 • חברים רשאים לקחת קרדיט על עבודתם בלבד.

 

ניגוד עניינים

 • חברים לא יגישו ולא ימכרו מידע IAHSP® או כל מידע אחר המיועד לחברים רק לכל אדם או ישות (כולל רשימות דיוור או רשימות אלקטרוניות) שעלולים להיחשב לניגוד עניינים עבור IAHSP®.

 • חברים לא יחזיקו בתפקיד של חבר מועצת המנהלים של IAHSP® באותו זמן שהם מכהנים כחבר מועצת המנהלים של כל איגוד תעשייתי אחר ללא אישור מפורש בכתב מאת IAHSP® International.

  

חוזים/הסכמים

 • החברים יכבדו את כל החוזים העסקיים, ההסכמים וההתחייבויות.

סודיות

 • חברים לא יחשפו מידע סודי ו/או בכתב העתק מאתר IAHSP® או משאבים מאירועים.  השימוש במידע באתרי IAHSP® מיועד רק לחברי IAHSP® במצב הנוכחי._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ חברי IAHSP® מסכימים לציית לסטנדרטים האתיים שנקבעו על ידי ארגון ההדרכה/ייעוד שלהם.

 

ETHICS:  יש לפתור קונפליקטים ושאלות אתיות בתוך פרקים, כאשר נשיא הפרק יעבוד עם החברים כדי לפתור קונפליקטים.  

חידוש מחויבותך ל…

 • האם זה נכון?

 • האם זה מכובד?

 • האם זה הוגן?

 • האם זה חסוי?

 • זה מקורי?

 • זה מודיע?

 • האם זה שלם?

 • האם זה ללא דופי?

 • האם זה מקדם הבנה?

 • האם זה מועיל לאחרים?

 • האם זה משקף היטב את פרק IAHSP® המקומי שלנו, ואת IAHSP® International?

 

אם הפרות אתיקה וסכסוכים נתפסים לא ניתנים לפתרון בתוך פרק, נשיא הפרק רשאי להביא את הנושא למנהל האזורי ולמנהל האתיקה הבינלאומי של IAHSP® לפתרון הבעיה. לשמור על סודיות כל הנושאים הנדונים כדי לשמור על המוניטין של כל המעורבים. מנהל האתיקה יבדוק את הטענות בכתב ויגיב למשתתפים.  הם יאפשרו למשתתפים שלושים יום להגיב למנהל האתיקה. כל הצדדים צפויים לשתף פעולה ולהקל על תהליך הבדיקה מתוך כוונה ליישוב סכסוכים. אי היענות לבקשת הוועדה תביא לחילוט מיידי של הטבות חבר למשך שלושים יום לפחות.

    

עם השלמת הסקירה, המנהל האזורי של IAHSP® ומנהל האתיקה הבינלאומי של IAHSP® ימליצו לנשיאת IAHSP® פרק על פעולה מתאימה, לג'ני נוריס, יו"ר IAHSP® International, נשיאת IAHSP® International.  Action עשויה לכלול נזיפה בלתי רשמית, נזיפה רשמית עם אזהרה, או חילוט זמני או קבוע של הטבות חבר והזדמנויות בחסות IAHSP® פרק. באישור הצדדים לעיל, נשיא פרק IAHSP® יזרז כל פעולה משמעתית שהומלצה על ידי מנהל האתיקה הבינלאומי של IAHSP®. כל הפניות נשארות חסויות. 

International Association of Home Staging Professionals® (IAHSP®) הוא סימן מסחרי של ה-International Association of Home Staging Professionals®.  כל הזכויות שמורות. מתוקן ב-16/1/2021

bottom of page