top of page

IAHSP® ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ

Ενημερώθηκε στις: 17/10/2022

Προοίμιο- Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει υιοθετηθεί από το IAHSP® για την προστασία του κοινού, των μελών του περιφερειακού κεφαλαίου του IAHSP® και των διεθνών επαγγελματικών προτύπων του IAHSP®. Τα μέλη των Περιφερειακών Κεφαλαίων της IAHSP® πρέπει να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με επαγγελματικό και ηθικό τρόπο που θα κερδίσει τον σεβασμό των πελατών, όλων των Επαγγελματιών Εκπαιδευμένων Οικιακών Stagers και άλλων στην κοινότητα.  Είναι ευθύνη της κάθε μέλος του Διεθνούς IAHSP® να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας όπως ορίζεται παρακάτω.

 

Επαγγελματικότητα

 • Τα μέλη πρέπει να είναι ειλικρινή και ειλικρινή σε όλες τις επαγγελματικές επικοινωνίες.

 • Τα μέλη δεν αναλαμβάνουν καμία επαγγελματική ευθύνη εκτός εάν διαθέτουν τα προσόντα και είναι προετοιμασμένα να εκτελέσουν το έργο τους με ικανοποίηση.

 • Τα μέλη δεν θα προεξοφλούν τις αμοιβές τους για να ανταγωνιστούν έναν συνάδελφο μέλος του Κεφαλαίου.

 • Τα μέλη δεν πρέπει να παρεμβαίνουν σε μια υπάρχουσα επιχειρηματική σχέση μεταξύ ενός πελάτη και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Κεφαλαίου.

Συμμετοχικότητα και Διαφορετικότητα:

Το IAHSP® καλωσορίζει όλους τους συμμετέχοντες ανεξάρτητα από τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το υπόβαθρο, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή/και την ηλικία. Κανένα μέλος δεν υφίσταται διακρίσεις ή διαφορετική μεταχείριση βάσει αυτών των παραγόντων.  Ενθαρρύνουμε τα μέλη από μειονοτικό υπόβαθρο να συμμετάσχουν στο SIDC – Staging Industry Diversity Coalition – να έχουν συνεισφορά στις Πρωτοβουλίες μας SIDC781905_cc. -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Ελευθερία έκφρασης: 

Το IAHSP® δεν επιδοκιμάζει ούτε υποστηρίζει πράξεις βίας ή ταραχές ως μορφή διαδήλωσης. Το IAHSP® υποστηρίζει ειρηνικές διαμαρτυρίες όπου άτομα εκφράζουν την Πρώτη Τροποποίηση των Δικαιωμάτων της Ελευθερίας του Λόγου.  Υποστηρίζουμε όλα τα μέλη ανεξάρτητα από τις πολιτικές, θρησκευτικές ή οικονομικές πεποιθήσεις τους και δεν θα υποστηρίξουμε τον περιορισμό του λόγου για κάθε μέλος που μπορεί να έχει απόψεις που είναι αντίθετες με την κοινή γνώμη. Κανένα μέλος δεν πρέπει να σιωπά για τις απόψεις του, που εκφράζονται ελεύθερα και το IAHSP® δεν υποστηρίζει τη λογοκρισία ατόμων.

Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ:

Εάν ένα μέλος στοχοποιηθεί, φιμωθεί, εκφοβιστεί ή επιτεθεί λεκτικά ή σωματικά για τις απόψεις του, η IAHSP® θα ενεργήσει γρήγορα για να μεσολαβήσει στην κατάσταση, κάτι που μπορεί τελικά να οδηγήσει στην απομάκρυνση του υποκινητή από την ιδιότητα μέλους της ένωσης μας ή στην εκκίνηση εντολών παύσης και διακοπής προς τον δράστη. Η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία της έκφρασης είναι συνταγματικά δικαιώματα όλων των Αμερικανών και το IAHSP® δεν απαιτεί ούτε υποστηρίζει την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να συμφωνούν καθολικά σε πολιτικά ή οικονομικά ζητήματα, ούτε να χαρακτηρίζουν οποιονδήποτε ρατσιστή, προκατειλημμένο ή οποιαδήποτε άλλη υποτιμητική ορολογία._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Οι απόψεις που εκφράζονται από μέλη, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του κεφαλαίου ή/και διεθνή μέλη του διοικητικού συμβουλίου της IAHSP® είναι δικές τους προσωπικές απόψεις και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα απόψεις της ένωσης. Το IAHSP® δεν φέρει ευθύνη για περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τα μέλη μας στα προσωπικά τους προφίλ.

 

 

Ακεραιότητα

 • Τα μέλη δεν πρέπει να υποστηρίζουν ή να παραποιούν ένα άτομο που είναι γνωστό ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

 • Τα μέλη δεν πρέπει να ζητούν, να ενθαρρύνουν ή να υποστηρίζουν οποιαδήποτε παραβίαση του επαγγελματισμού ή οποιασδήποτε πολιτικής IAHSP® μεταξύ των ομοτίμων τους.

 • Τα μέλη δεν πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών προωθητικών ενεργειών ή ψευδών διαφημίσεων.

 • Τα μέλη δεν πρέπει να βλάπτουν τη φήμη άλλου μέλους.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

 • Τα μέλη θα χρησιμοποιούν φωτογραφίες για σκοπούς μάρκετινγκ και ενθαρρύνονται να λάβουν γραπτή άδεια από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ή/και τον επαγγελματία φωτογράφο ή/και την IAHSP® εάν οι φωτογραφίες προέρχονται από τον ιστότοπο της IAHSP®.  

 • Τα μέλη μπορούν να λάβουν τα εύσημα μόνο για το έργο τους.

 

Συγκρούσεις συμφερόντων

 • Τα μέλη δεν διαθέτουν ούτε πωλούν πληροφορίες IAHSP® ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που προορίζονται για μέλη μόνο σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένων λιστών αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικών λιστών) που θα μπορούσε να θεωρηθεί σύγκρουση συμφερόντων για το IAHSP®.

 • Τα μέλη δεν θα κατέχουν τη θέση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της IAHSP® την ίδια στιγμή που υπηρετούν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου οποιασδήποτε άλλης ένωσης κλάδου χωρίς ρητή γραπτή άδεια από την IAHSP® International.

  

Συμβάσεις/Συμφωνίες

 • Τα μέλη τηρούν όλες τις επιχειρηματικές συμβάσεις, συμφωνίες και δεσμεύσεις.

Εμπιστευτικότητα

 • Τα μέλη δεν πρέπει να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές ή/και γραπτές πληροφορίες από τον ιστότοπο IAHSP® ή πόρους από εκδηλώσεις.  Η χρήση των πληροφοριών στους ιστότοπους IAHSP® είναι μόνο για μέλη IAHSP® στην τρέχουσα κατάσταση._500998 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Τα μέλη του IAHSP® συμφωνούν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα δεοντολογίας που ορίζονται από τον οργανισμό εκπαίδευσης/τον ορισμό του σταδίου.

 

ΗΘΙΚΗ:  Οι συγκρούσεις και τα ηθικά ζητήματα πρέπει να επιλύονται εντός κεφαλαίων, με τον Πρόεδρο του Κεφαλαίου να συνεργάζεται με τα μέλη για την επίλυση συγκρούσεων.  

Ανανεώστε τη δέσμευσή σας για…

 • Είναι αλήθεια;

 • Είναι τιμητικό;

 • Είναι δίκαιο;

 • Είναι εμπιστευτικό;

 • Είναι πρωτότυπο;

 • Είναι ενημερωμένο;

 • Είναι πλήρης;

 • Είναι υπεράνω μομφής;

 • Προωθεί την κατανόηση;

 • Ωφελεί τους άλλους;

 • Αντανακλά καλά το τοπικό μας κεφάλαιο IAHSP® και το IAHSP® International;

 

Εάν οι αντιληπτές παραβιάσεις δεοντολογίας και οι συγκρούσεις δεν μπορούν να επιλυθούν σε ένα Κεφάλαιο, ο Πρόεδρος του Κεφαλαίου μπορεί να υποβάλει το ζήτημα στον Περιφερειακό Διευθυντή και στον Διευθυντή Δεοντολογίας του Διεθνούς IAHSP® για επίλυση του ζητήματος.  Τα μέλη καλούνται να κρατήστε εμπιστευτικά όλα τα θέματα που συζητήθηκαν για να διατηρήσετε τη φήμη όλων των εμπλεκομένων. Ο Διευθυντής Δεοντολογίας θα εξετάσει τις γραπτές αξιώσεις και θα απαντήσει στους συμμετέχοντες.  Θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες τριάντα ημέρες να απαντήσουν στον Διευθυντή Δεοντολογίας. Όλα τα μέρη αναμένεται να συνεργαστούν και να διευκολύνουν τη διαδικασία αναθεώρησης με σκοπό την επίλυση των συγκρούσεων. Η μη ανταπόκριση στο αίτημα της επιτροπής θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση κατάπτωση των παροχών των μελών για τουλάχιστον τριάντα ημέρες.

    

Μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης, ο Περιφερειακός Διευθυντής του IAHSP® και ο Διευθυντής Διεθνούς Δεοντολογίας του IAHSP® θα συστήσουν την κατάλληλη δράση στον Πρόεδρο του Κεφαλαίου IAHSP®, στην Jennie Norris, Πρόεδρο του IAHSP® International, Πρόεδρο του IAHSP® International. Η  Action μπορεί να περιλαμβάνει άτυπη επίπληξη, επίσημη επίπληξη με προειδοποίηση ή προσωρινή ή μόνιμη κατάπτωση των παροχών μέλους και τις ευκαιρίες που χορηγούνται από το Κεφάλαιο IAHSP®. Με την έγκριση των παραπάνω μερών, ο Πρόεδρος του Κεφαλαίου IAHSP® θα επισπεύσει κάθε πειθαρχική ενέργεια που προτείνει ο Διεθνής Διευθυντής Δεοντολογίας του IAHSP®. Όλες οι ερωτήσεις παραμένουν εμπιστευτικές. 

Το International Association of Home Staging Professionals® (IAHSP®) είναι εμπορικό σήμα της International Association of Home Staging Professionals®.  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αναθεωρήθηκε 16/1/2021

bottom of page